Legislație

Legislație generală:

„Statul asigură libertatea învățământului religios, potrivit cerințelor specifice fiecărui cult. In școlile de stat, țnvățământul religios este organizat și garantat prin lege.”

(Art. 32, alin. 7 din Constituția României)

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI

 

„În învățământul de stat și particular, predarea religiei este asigurată prin lege cultelor recunoscute”

(Art. 32, alin. 1 din Legea cultelor)

Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

 

„Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat [inclusiv profesorul de religie], bazată pe criterii de […] religie […] este interzisă”

(Art. 5, alin. 2 din Codul Muncii)

Codul Muncii – Legea 53/2003 cu modificările și completările ulterioare – actualizare nov. 2020

Legi și ordine ale Ministerului Educației și conexe:

LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 1/5.01.2011 – actualizare nov. 2020

ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 -privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

STATUTUL ELEVULUI – Anexa nr, 1 la OMECS 4742/10.08.2016

Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (OMEC 5545/10 septembrie 2020)

Măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (Ordinul 5487/1494/2020)

Normele de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor (OMS  1456/2020)

Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying (OMEC 4.343/27 mai 2020)

Examene naționale și admitere 2020-2021:

Organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021 (OMEC 5455/31 august 2020)

Bacalaureat 2021 (OMEC nr. 5453/2020) – Calendar

Graficul de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării  profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020 – 2021 (OMEC 5459/2020)

Organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 (OMEC nr. 5457/2020)

Organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022 (OMEC 5.449/31 august 2020)

Personal didactic:

Mobilitate personal didactic 2021-2020 (OMEC 5991/11.11.2020)

Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar (OMEC 5434/2020)

Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2020-2021 (OMEC nr. 5558/2020)